Zaawansowane ankiety i quizy na spotkaniach Zoom

Ankiety Zoom

Ankiety Zoom umożliwiają tworzenie pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, natomiast zaawansowane ankiety mają opcje dopasowania, wyboru rankingowego, krótkiej odpowiedzi i długiej odpowiedzi. Można również ustawić poprawne odpowiedzi, aby ankieta działała jako quiz.

Podczas spotkania można uruchomić ankietę i zebrać odpowiedzi od uczestników. Pełne szczegóły wyników ankiety, takie jak odpowiedzi i czas przesłania, są zawarte w raportach z ankiet. Wyniki są domyślnie dostępne po spotkaniu, ale można je również udostępnić podczas spotkania na żywo. Ankiety Zoom mogą być również przeprowadzane anonimowo, jeśli nie chcesz zbierać informacji o uczestnikach wraz z wynikami ankiet.

Ograniczenia dotyczące zaawansowanych ankiet:

 • Domyślnie tylko pierwotny gospodarz spotkania może edytować lub dodawać ankiety podczas spotkania. Jeśli rola prowadzącego lub współprowadzącego zostanie przeniesiona na innego użytkownika, ten użytkownik będzie mógł uruchamiać tylko już utworzone ankiety. Prowadzący alternatywny może dodawać lub edytować ankiety, ale gospodarz musi włączyć ustawienie zezwalające prowadzącym alternatywnym na dodawanie lub edytowanie ankiet podczas planowania spotkania.
 • Wszyscy uczestnicy spotkania muszą korzystać z obsługiwanej wersji lub nowszej, w przeciwnym razie nie będą mogli zobaczyć zaawansowanej ankiety lub quizu ani wziąć w nich udziału.
 • Możesz utworzyć maksymalnie 50 ankiet na jedno spotkanie, przy czym każda ankieta zawiera maksymalnie 10 pytań.
 • Jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona na spotkaniu, raport ankiety wyświetli tylko ostatnie wyniki ankiety.
 • Przesyłane obrazy muszą być w formacie PNG lub JPEG i nie mogą przekraczać 2 MB.

Jak stworzyć zaawansowaną ankietę

Pytania do ankiety można utworzyć przed spotkaniem lub podczas spotkania na żywo.

Aby dodać ankietę należy zalogować się do portalu internetowego Zoom. W menu nawigacyjnym wybrać Spotkania. Następnie kliknąć na zaplanowane spotkanie lub zaplanować nowe.

Na dole należy znaleźć zakładkę Ankiety/Quizy.

Uwaga: jeśli zakładka jest oznaczona jako tylko ankiety, zaawansowane ankiety i quizy nie zostały włączone.

Następnie wystarczy kliknąć Utwórz i wybierz Zaawansowane ankiety i quizy.

Po prawej stronie nazwy pytania do ankiety kliknij menu rozwijane, aby wybrać typ pytania:

 • Pojedynczy wybór: uczestnicy ankiety mogą wybrać tylko jedną z podanych odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi można wyświetlić wszystkie naraz lub w menu rozwijanym.
 • Wielokrotny wybór: uczestnicy ankiety mogą wybrać wiele z podanych odpowiedzi.
 • Dopasowywanie: uczestnicy ankiety mogą dopasować monity po lewej stronie z odpowiedziami po prawej stronie. Kolejność monitów i odpowiedzi można dostosować w razie potrzeby. Dla każdego pytania można podać do 9 podpowiedzi, z możliwymi dopasowaniami w zakresie od 2 do 9 opcji.
 • Wybór rankingowy: uczestnicy ankiety mogą uszeregować każdą pozycję w oparciu o podaną skalę. Na każde pytanie można podać do 10 pozycji, przy czym skala pozwala na wybór 2-7 opcji.
 • Krótka odpowiedź: Uczestnicy ankiety mogą odpowiedzieć na pytanie krótką odpowiedzią. Można ustawić minimalne i maksymalne dozwolone znaki dla odpowiedzi.
 • Długa odpowiedź: uczestnicy ankiety mogą udzielić długiej odpowiedzi. Można ustawić minimalne i maksymalne dozwolone znaki dla odpowiedzi.
 • Wypełnij puste miejsce: Uczestnikom ankiety przedstawiana jest treść i puste miejsce, prosząc ich o uzupełnienie brakujących informacji na podstawie oświadczenia i innego podanego kontekstu. Można dodać wiele pustych miejsc, a każde puste pole ma swoje własne pole odpowiedzi.
 • Skala ocen: Uczestnicy ankiety Zoom otrzymują wypowiedź lub temat, a następnie mają możliwość oceny tematu w określonej skali. Zakres skali można dostosować z wartości domyślnych 1-10, a końce skali można oznaczyć etykietą, aby wskazać, na czym opiera się skala, na przykład Mało prawdopodobne do Bardzo prawdopodobne.
Ustawienia Ankiety Zoom

Jak rozpocząć ankietę lub quiz

Ankiety nie są od razu dostępne dla uczestników spotkania, ponieważ gospodarz musi uruchomić ankietę, aby uczestnicy mogli odpowiadać. Ankiety można utworzyć przed rozpoczęciem lub podczas spotkania, ale w każdym przypadku ankietę należy utworzyć w portalu internetowym zoom.us.

Aby włączyć ankietę należy w ikonach spotkania wybrać Ankiety/Quizy. Następnie w górnej części okna ankiety wybrać ankietę lub quiz, który chcesz uruchomić (jeśli utworzono wiele ankiet lub quizów).

Uczestnicy spotkania zostaną teraz poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe. Gospodarz będzie mógł zobaczyć wyniki na żywo. Aby zatrzymać ankietę, należy kliknąć przycisk Zakończ ankietę.

Uwaga: Jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona na spotkaniu, raport ankiety wyświetli tylko ostatnie wyniki ankiety. Jeśli wiesz, że będziesz musiał uruchomić tę samą ankietę dwukrotnie i potrzebujesz obu zestawów danych, rozważ utworzenie drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, co oryginał, aby uniknąć ponownego uruchomienia.

Pobierz wyniki: Spowoduje to uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu będzie można pobrać raport z ankiety, który pokazuje, co wybrał każdy uczestnik.

Uruchomienie Ankiety Zoom

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjach Zooma – zapisz się na szkolenie!